Tıbbi Mikrobiyoloji
16 Temmuz 2018

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda, tüberküloz, bakteriyoloji, moleküler mikrobiyoloji, immunoloji ve seroloji bölümlerinde hizmet verilmektedir.

Tüberküloz tanısı için alınan örneklerden mikroskopik inceleme, sıvı otomatize sistem ile kültür, ilaç duyarlılık testleri ve üreme saptanan örneklerde mikobakteri tür tanımlamasına yönelik moleküler testler uygulanmaktadır. Tüberkülozun hızlı moleküler tanısı ve ilaç direnç testleri, real-time PCR, rifampisin, izoniyazid ve ikincil seçenek ilaçlar için direnç gen bölge mutasyonlarının araştırılmasına yönelik testlerle çalışılmaktadır.

Bakteriyolojik örneklerin direkt ve boyalı mikroskopik incelemesi, aerob, anaerob bakteri, mantar kültürü, otomatize sistem kan kültürü, üreyen kültürlerde manuel ve otomatize sistemlerle bakteri tanımlamaları ve ilaç duyarlılık testleri yapılmaktadır.

Serolojik testler için alınan kan örneklerinde, manuel grup aglütinasyon testleri, kist hidatik tanısına yönelik indirekt hemaglütinasyon, otomatize makroELISA cihazı ile hepatit belirleyicileri ve anti-HIV testleri çalışılmaktadır. Hematolojik parametrelerin incelenmesinde, tam otomatize kan sayım cihazı ile hemogram testi yapılmaktadır.

İmmunolojik testler için alınan kan örneklerinde, ANA ve ANCA otoantikor testleri indirekt floresan antikor (İFA) yöntemi ile, ileri inceleme için ayrıca ANA profil testleri immunoblotting yöntemi ile çalışılmaktadır. Allerji tanısına yönelik olarak, tam otomatik immunocapture sistemi ile total IgE, spesifik IgE ve triptaz testleri de laboratuvarımızda yapılmaktadır.