Ölen Hasta İşlemleri

 • Ölüm vukuunda servis veya nöbetçi hekimi ölüm sebebini ve zamanını tespit ederek  kayıt altına alır. Ölüm tespitinden sonra servis hekimi veya nöbetçi hekim ve kurumda görevli iki kişi huzurunda ölünün yanında bulunan kişisel eşyası ve parası ‘’Emanet Eşya Formu ‘’doldurulur, hastanın hemşiresi ve hekimi imzalar, hastanın yakını varsa imzalar, eşyalar yakınına teslim edilir, yakını yoksa eşyaları nöbetçi memura ya da arşiv memuruna teslim edilir. ‘’Emanet Eşya Formu’’ 3 nüsha olarak imza altına alınır. Düzenlenen iki form ex’le birlikte morga diğer form hasta dosyasına kaldırılır.
 • Morg dolabı çalıştırılır.
 • Çıkışta morg cenaze giriş-çıkış defterine cenazeyi teslim alan kişinin adı-soyadı, yakınlık derecesi, adres-telefon bilgileri kaydı yapılarak cenazenin çıkışı yapılır. Cenaze çıkış işlemlerinde ; Cenaze Tanıtım Kartıyla, Cenaze Giriş-Çıkış Defteri kaydı teyit edilerek cenaze teslim edilir.
 • Ölenlere ait gömme izni, servis tabibinin veya nöbetçi tabibin raporuna dayanarak kurumun Baştabibi tarafından verilir ve usulü dairesinde resmi tabipler tarafından onaylanır. Ancak adli vak'alarda savcılıkla ilgili işlem tamamlandıktan sonra defin muamelesi yapılır.
 • Adlî vakalarda (trafik kazası, ölü bulunanlar, vb.) ex’e hiç dokunulmadan morga kaldırılarak savcının gelmesi beklenir. Tıbbî ve hukukî sakınca bulunduğu hallerde cenaze, sahiplerine verilmez. Gerekenler kurum tarafından yapılır ve cenaze sahipleri bu konuda bilgilendirilir.
 • Cenaze kimsesizse; kurum idaresi defin ruhsatı ile birlikte belediyeye yahut yetkililere gerekli müracaatı yaparak gömme işlemlerini tamamlatır ve bunların belediye tarafından defni sağlanır. Bu cenazelerin gerektiğinde kefenlerini kurum verir. Belediyenin ilgili resmi yazısı ile varsa mezarlığın adı, ada, parsel numarası ölü kaydına mahsus deftere yazılır.
 •  Ölenlerin; adı, soyadı, doğduğu yeri ve kuruma girerken tespit edilen adresi, ölüm nedeniyle birlikte on gün içinde hastanın bulunduğu yerin nüfus dairesine yazılı olarak bildirilir
 • Ölüm anında sahibi yanında olmayan cenazelerin sahiplerinin gelmesi için uygun bir süre beklenir. Ancak sahiplerine duyurulmak kaydıyla bu süre hiç bir şekilde bir haftayı geçemez.
 • Ölenin ailesi, yakınları cenazelerini almak isterlerse kendilerine imza karşılığı teslim edilir. Ancak cenazeyi gömecekleri yer ölümün vuku bulduğu belediye sınırları dışında ise, nakli için gerekli işlem yapılarak, alınan belgenin kurum idaresine ibrazı mecburidir.
 • Medeni kanun hükümlerine göre kişilik kazanmamış ölü doğan çocuklar, düşük mahsulleri ve ampute edilmiş organlar adli sakınca bulunmadığı ve aileleri tarafından, plasentalar ise  tıbbi  maksatlarla  kullanılmak  üzere  ilgililerce  alınmadıkları   takdirde gömülür veya tesisatı olan kurumlarda fenni şekilde yok edilir. Bu takdirde olay bir tutanakla saptanır.
 • Cenaze yıkanacak ise gassal tarafından yıkanır.
 • Ex olarak dışarıdan hastaneye getirilenler, baştabibin muvafakati ile kurum morguna Nöbetçi Memur tarafından kabul edilir.
 • Cenaze ve yakınlarının kültürel ve manevi değerleri göz önünde bulundurularak işlemler yapılır.
 • Hastane içinde transfer sırasında mahremiyet dikkate alınarak üstü örtülü olarak transfer edilir. Güvenlik açısından hastanemiz çalışanlarından 2 personel ve 1 sağlık çalışanı refakatinde  transfer  edilir.
 •  Morg dolaplarının çalışıp-çalışmadığı morg görevlisi(Nöbetçi Memur) tarafından kontrol edilir.
 •  Morg çekmecelerinin sıcaklık dereceleri “Morg Isı İzlem Çizelgesi” ile günlük olarak kayııt altına alınır.
 • Ölen hastaların elbise ve eşyaları ile mücevher ve paraları, o yerdeki yetkili mahkemeye teslim edilir. 
 • Tıbbi ve hukuki sakınca bulunduğu hallerde cenaze, sahiplerine verilmez. Gerekenler kurum tarafından yapılır ve cenaze sahiplerine bilgi verilir. Polikliniklerde veya kurum dışında ölenler, baştabibin muvafakatı ile kurum morguna kabul edilebilirler.

 • Cenaze işlemleri sırasında istenilen belgeler ve yapılacak işlemler:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, hastanemizde vefat eden hastaya ait Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanının aslı
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, hastanemizde vefat eden hastaya ait Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanının aslının kaybolması durumunda Aile Nüfus Kayıt Örneği
 • Geçici olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden Yabancı Uyruklu vatandaşlara verilen Geçici Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesi’nin aslı
 • Turist olarak Türkiye Cumhuriyetinde bulunan ve hastanemizde vefat eden hastalara ait Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ya Pasaport Belgesi Fotokopisi
 • Cenazeyi teslim alacak olan kişinin kimlik fotokopisi
 • Cenazeyi teslim alan cenaze yakını, nüfus cüzdanı fotokopisinin bulunduğu evrağa ikamet ettiği adres bilgisini, telefon numarasını, cenazeyi teşhis ederek teslim aldığını beyan ettiği yazıyı, yakınlık derecesini ve teslim aldığı tarihi yazarak imzalaması gerekmektedir.
 • Cenazeyi teslim alan cenaze yakını, cenazeyi teslim aldığına dair Cenaze Teslim Defterini imzalaması gerekmektedir.