Hasta Hakları

Hasta Hakları, temel insan haklarının sağlık hizmetleri alanına yansımasıdır. Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan kişilerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip oldukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarıdır.

Bu haklar şöyle sıralanabilir:

1) Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı.

2) Sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanacağı konusunda bilgi isteme hakkı.

3) Mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uygun olarak sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı.

4) Mevzuat ile belirlenmiş usullere uyulmak şartı ile hastanın kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu isteme hakkı.

5) Hastanın tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı (Acil, engelli, adli vaka, 65 yaş üzeri vb.)

6) Hastanın modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını isteme hakkı.

7) Tıbbi özen görme hakkı.

8) Hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı.

9) İlgili mevzuat hükümleri ve/veya yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği durumlar dışında hastanın sağlık durumu hakkında kendisinin, yakınlarının ya da hiç kimsenin bilgilendirilmemesini isteme hakkı.

10) Hastanın bedeni üzerinde yapılacak her türlü müdahale için rıza gösterme hakkı.

11) Hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları inceleme, bir suretini alma, kayıtlarında eksik, belirsiz ve hatalı tıbbi ve şahsi bilgiler varsa düzeltilmesini isteme hakkı.

12) Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesini isteme hakkı.

13) Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere hastanın tedaviyi reddetme veya durdurma hakkı.

14) Sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı.

15) Sağlık kurum ve kuruluşlarının olanakları ölçüsünde hastaların dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilme hakkı.

16) İnsani değerlerine saygı gösterilmesini isteme, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı.

17) Sağlık kurum ve kuruluşlarınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hastanın ziyaretçi kabul hakkı.

18) Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; kurum imkânlarının elverdiği ölçüde ve tedavisinden sorumlu hekimin uygun görmesine bağlı olarak refakatçi bulundurma hakkı.

19) Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikâyet ve dava açma hakları vardır.